دوشنبه 29 تیر‌ماه سال 1388

برگشتم
از اون سفر خسته کننده و کشنده ، با حسرت پرواز ، با حسرت دیوانه اون سفرهای رویایی ، یک عالمه کوفتکی جسمی و روحی
خدایا این سفر هم با همه سختی هاش تمام شد مثل تمام سختی های که میاد و میره
اومدم اما اینجا هنوز خالیه ، خالی مثل تمام لحظه های من