یکشنبه 11 فروردین‌ماه سال 1387

حرف هایی هست که نه می شود فریاد زد

نه می شود به کسی گفت

نه می شود جایی نوشت

این معنی درد است